Politika životného prostredia

POLITIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

A PartnerGroup s.r.o. v záujme toho, aby sa environmentálne vplyvy, ktoré sa vytvárajú počas procesov poskytovania služieb, znížili na minimum, vybudoval na základe normy MSZ EN ISO 14001:2005 environmentálny systém riadenia.

Za dôležitý základný princíp považujeme súlad s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj možné predchádzanie vzniku nečistôt.

Preto sme si vytýčili za cieľ:

PartnerGroup Kft. svoj environmentálny riadiaci systém neustále kontroluje, vyvíja, a tým zabezpečuje efektívne fungovanie a neustále sa zlepšujúci výkon.

Pre fungovanie environmentálneho riadiaceho systému poskytuje svojim zamestnancom vzdelávanie a novými informáciami ich vedomosti neustále rozširuje.

Informuje svojich partnerov o vplyve svojej činnosti na životné prostredie, zabezpečujúc tým plynulú environmentálnu komunikáciu.