Poistenie zodpovednosti

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI

Majúc pred očami záujmy našich objednávateľov, venujeme zvýšenú pozornosť bezpečnostnému fungovaniu služieb. Pokrytie programu poistenia zodpovednosti za škody Vás chráni proti všetkým škodám, ktoré sú preukázateľne spôsobené našou firmou.

Poistenie - na základe lokálneho pokrytia - poskytuje pokrytie v nasledujúcich limitoch: 250 miliónov Ft / rok a 100 miliónov Ft / škodová udalosť.

Poistené riziká:

Nároky z mimozmluvnej zodpovednosti v prípade všeobecných škôd, spôsobených tretej osobe sa dajú uplatniť:

Územná platnosť poistenia: geografické územie Maďarska.Druhé naše poistenie priamo chráni záujmy našich objednávateľov.

Poistenie zodpovednosti za služby v hodnote 100 miliónov Ft / škoda poskytuje náhradu škody za prípadné škody, ktoré vznikli počas plnenia služieb, vykonávaných v rámci podnikateľskej zmluvy, ktoré rozšírime aj na našich subdodávateľov. (Naša firma disponuje pomerne vysokou zásobou strojov a prostriedkov, preto sme naše poistenie zodpovednosti doplnili o poistenie škôd spôsobených na strojoch.)

Nevyhnutnou podmienkou pre nastúpenie do práce v našej firme je výpis z registra trestov. Odborné zázemie a predchádzajúci život každého nášho nového kolegu bedlivo preskúmame. Naši pracovníci ďalej - podľa požiadaviek našich objednávateľov - podpíšu vyhlásenie o dodržaní služobného alebo obchodného tajomstva, čím sa zvyšuje ochrana informácií!