Vibračná diagnostika

VIBRAČNÁ DIAGNOSTIKA

Radi by sme Vám - bez nároku na úplnosť - poskytli informáciu o prístrojoch, meraniach používaných počas našej činnosti a o ich dokumentovaní. O ložiskách rotačných strojov zaznamenávame pri každej údržbe kompletné vibračné spektrum, ktoré si prístroj ukladá do vlastnej pamäti ako merací bod. Náš diagnostický prístroj umožní zaznamenanie viac tisíc meracích bodov, čo potom sťahujeme do počítača. Pomocou diagnostického softvéru - ktorý patrí k meraciemu systému - na základe zisteného spektra každé jedno ložisko a strojnú súčiastku vyhodnotíme, a na základe miesta, linky, a strojnej súčiastky uložíme.

Softvér z databázy, ktorú máme k dispozícii, pri každej príležitosti stanoví kritický stupeň varovania, stupeň opotrebovanosti stroja, jeho očakávanú ďalšiu životnosť a podá návrh na naplánovanie údržby. Vďaka tomu sa stáva realizovateľnou údržba závisiaca na stave, ktorá umožní maximálne využitie strojných súčiastok, a tým predchádza zbytočným predčasným výmenám súčiastok.

Týmto požiadavkám nám významnou mierou pomáha vyhovieť náš laserový prístroj na osové zarovnávanie, ktorý pomáha nastaviť presnú hodnotu paralelnosti a uhlového odklonu hriadeľa stroja na 0,01 mm, ako aj realizáciu behu klinových remeníc a remeňových pohonov v rovine.

Našu diagnostickú činnosť podporuje náš prístroj na testovanie elektrických strojov, ktorý v priebehu niekoľkých minút zmeria a diagnostikuje elektrické závady na elektrických strojoch, ako napr. závitový skrat, skrat cievky, chyby otáčavých častí, chyba klietky pri vedení elektrickej energie, problémy s indukčnosťou.

Pri našej práci nám - popri našich diagnostických prístrojoch - pomáhajú aj špičkové montážne nástroje. Hydraulické sťahováky ložísk, induktívny zahrievač ložiska, pneumatické náradia s tlakovým olejom, zdvíhacie zariadenia, lisovacie nástroje, vzduchové kľúče atď.